هتل هما

فیله استیک با سس قارچ - فلفل یا هالندایز

فیله گوساله گریل شده  به همراه سیب زمینی سرخ شده و سبزیجات پخته (سرو در چدن داغ)