;

نام مسئول پیگیری مراسم

نام و نوع مراسم

تاریخ برگزاری مراسم با ساعت آغاز و پایان و تعداد

انتخاب زمان اجاره سالن

ریال

چیدمان سالن

انتخاب چیدمان سالن ظرفیت
ظرفیت با طرح میهمانی رو به سن 400
ظرفیت با طرح تئاتر و سینمایی 500
میزهای کوکتل 20
ظرفیت با طرح میهمانی با میز کامل 1000

انتخاب وعده های غذایی سالن

انتخاب منوی غذا و میان وعده سالن

ساير خدمات درخواستی یا توضيحات

امکانات مورد نیاز در سالن

خدمات مورد نیاز در سالن

نام شخص حقيقی يا حقوقی برگزار كننده مراسم (جهت معرفی به اماكن براي دريافت مجوز)

ساير برنامه های همزمان با مراسم