سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن ارکیده

سالن ارکیده

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 80 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن چابک

سالن چابک

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 220 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

آمفی تاتر نیلوفر

آمفی تاتر نیلوفر

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

تالار آئینه

تالار آئینه

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 400 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

تالار هما کلاس

تالار هما کلاس

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن یاس

سالن یاس

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 55 نفر

موردی وجود ندارد