سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن عقیق

سالن عقیق

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 98 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

فیروزه

فیروزه

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 200 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگین

سالن نگین

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 22 نفر

موردی وجود ندارد