سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن زمرد

سالن زمرد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1100 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن مروارید

سالن مروارید

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 700 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگین

سالن نگین

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 22 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 130 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن آینه

سالن آینه

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 60 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس( معراج)

سالن هما کلاس( معراج)

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 150 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

اتاق عقد

اتاق عقد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 30 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

محوطه باغ

محوطه باغ

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1000 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

اتاق وی آی پی گلستان

اتاق وی آی پی گلستان

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 15 نفر

موردی وجود ندارد