سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس

سالن هما کلاس

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 300 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن کنفراس هما کلاس

سالن کنفراس هما کلاس

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 20 نفر

موردی وجود ندارد