سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن وصال

سالن وصال

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن گلستان

سالن گلستان

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 80 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگار

سالن نگار

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن آینه

سالن آینه

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن بوستان

سالن بوستان

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 70 نفر

موردی وجود ندارد