سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن وصال

سالن وصال

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن گلستان

سالن گلستان

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 80 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگار

سالن نگار

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن آینه

سالن آینه

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن بوستان

سالن بوستان

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 70 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما بندرعباس

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس

سالن هما کلاس

هتل هما بندرعباس

ظرفیت حداکثر تا 300 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن کنفراس هما کلاس

سالن کنفراس هما کلاس

هتل هما بندرعباس

ظرفیت حداکثر تا 20 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن زمرد

سالن زمرد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1100 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن مروارید

سالن مروارید

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 700 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگین

سالن نگین

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 22 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 130 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن آینه

سالن آینه

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 60 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس( معراج)

سالن هما کلاس( معراج)

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 150 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

اتاق عقد

اتاق عقد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 30 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

محوطه باغ

محوطه باغ

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1000 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

اتاق وی آی پی گلستان

اتاق وی آی پی گلستان

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 15 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن عقیق

سالن عقیق

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 98 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

فیروزه

فیروزه

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 200 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگین

سالن نگین

هتل هما خیام مشهد

ظرفیت حداکثر تا 22 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن ارکیده

سالن ارکیده

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 80 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن چابک

سالن چابک

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 220 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

آمفی تاتر نیلوفر

آمفی تاتر نیلوفر

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

تالار آئینه

تالار آئینه

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 400 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

تالار هما کلاس

تالار هما کلاس

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 500 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن یاس

سالن یاس

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 55 نفر

موردی وجود ندارد