سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن وصال هتل هما شیراز

سالن وصال هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

ظرفیت حداکثر تا 1000 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس

سالن هما کلاس

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 300 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن کنفراس هما کلاس

سالن کنفراس هما کلاس

هتل هما بندر عباس

ظرفیت حداکثر تا 20 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن زمرد

سالن زمرد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1100 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن مروارید

سالن مروارید

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 700 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن نگین

سالن نگین

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 22 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن صدف

سالن صدف

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 250 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن آینه

سالن آینه

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 60 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن هما کلاس( معراج)

سالن هما کلاس( معراج)

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 150 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

اتاق عقد

اتاق عقد

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 30 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

محوطه باغ

محوطه باغ

هتل هما تهران

ظرفیت حداکثر تا 1000 نفر

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن احمدآباد

سالن احمدآباد

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 1500 نفر

موردی وجود ندارد