مناقصه عمومی خرید کت و شلوار پرسنلی

  • نوع انتشار :مناقصه عمومی دو مرحله ای
  • تاریخ ثبت آگهی در روزنامه : 1397/10/22 - Saturday, December 12, 2019
  • تاریخ ثبت:1398/8/13
  • تاریخ انتشار :1398/8/13
  • برگ شرایط مناقصه عمومی :فایل پیوست

شرح آگهی