مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز هتل هما تهران

نگهداری فضای سبز هتل هما تهران 

  • نوع انتشار :مناقصه عمومی در قالب عقد قرادراد ( یک مرحله ای )
  • تاریخ ثبت:1399/6/15
  • تاریخ انتشار :1399/6/15
  • برگ شرایط :فایل پیوست

شرح آگهی

نگهداری فضای سبز هتل هما تهران