مناقصه خرید 31000 کیلو گرم برنج

مناقصه خرید 31000 کیلو گرم برنج ایرانی از نوع هاشمی درجه 1 دانه بلند جهت هتلهای هما

  • نوع انتشار :مناقصه عمومی (دو مرحله ای )
  • تاریخ ثبت:1399/6/15
  • تاریخ انتشار :1399/6/15
  • برگ شرایط :فایل پیوست

شرح آگهی

مناقصه خرید 31000 کیلو گرم برنج ایرانی از نوع هاشمی درجه 1 دانه بلند جهت هتلهای هما