مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه خازن جهت هتل هما بندرعباس

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه خازن جهت هتل هما بندرعباس

  • نوع انتشار :عمومی
  • تاریخ ثبت:1399/6/15
  • تاریخ انتشار :1399/6/15
  • برگ شرایط:فایل پیوست

شرح آگهی

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه خازن جهت هتل هما بندرعباس