خدمات

بوفه صبحانه

صبحانه کامل بصورت بوفه به همراه انواع نوشیدنی سرد و گرم هر روز هفته از ساعت ۶:۰۰ الی ۹:۳۰ریال


خدمات دیگر هتل