بوفه سرد و گرم ناهار (جمعه)

جهت حفظ سلامتی میهمانان بوفه هتل هما طبق پروتکل بهداشتی توسط آشپز سرو می گرددبرای رزرو از اینجا اقدام نمایید


خدمات دیگر هتل

بوفه سرد و گرم صبحانه

جهت حفظ سلامتی میهمانان بوفه هتل هما طبق پروتکل بهداشتی توسط آشپز سرو می گردد