رویال هما کلاس(Royal Homa Class)

اتاق ها

sample70

اتاق توئین هماکلاس(Twin Class Room)

اتاق توئین هماکلاس(Twin Class Room)

sample70

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

sample70

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

sample70

اتاق دوتخته توئین (TWN)

اتاق دوتخته توئین (TWN)

sample70

اتاق دابل (DBL)

اتاق دابل (DBL)

sample70

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

sample70

رویال سوئیت (Royal Suite)

رویال سوئیت (Royal Suite)

sample70

یک تخته