اتاق دابل (DBL)

اتاق ها

اتاق ها

اتاق توئین هماکلاس(Twin Class Room)

اتاق توئین هماکلاس(Twin Class Room)

اتاق ها

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

اتاق ها

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

اتاق ها

اتاق دوتخته توئین (TWN)

اتاق دوتخته توئین (TWN)

اتاق ها

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

اتاق ها

رویال هما کلاس(Royal Homa Class)

رویال هما کلاس(Royal Homa Class)