سوئیت رویال (دو نفره)

اتاق ها

اتاق ها

یکنفر در اتاق دو نفره

اتاق ها

دارای یک تخت دو نفره کینگ سایز

اتاق دبل

اتاق ها

دارای دو تخت یک نفره جدا ازهم -

اتاق توئین

اتاق ها

سنیور دو نفره

اتاق ها

سنیور سه نفره

اتاق ها

یکنفر در اتاق دو نفره (تجاری)

اتاق ها

اتاق دبل (تجاری)

اتاق ها

اتاق توئین (تجاری)