دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا

اتاق ها

اتاق ها

یک تخته

اتاق ها

دو تخته توئین

اتاق ها

دو تخته دبل

اتاق ها

دو تخته توئین رو به دریا

اتاق ها

دو تخته دبل رو به دریا

اتاق ها

دو تخته توئین هما کلاس

اتاق ها

دو تخته دبل هما کلاس

اتاق ها

دو تخته دبل هما کلاس رو به دریا

اتاق ها

سوئیت رویال هما کلاس با دید رو به دریا دارای یک اتاق خواب دبل و یک اتاق خواب دوتخته توئین می باشد .

سو‌ئیت رویال هما کلاس

اتاق ها

سه تخته