اتاق توئین هماکلاس(Twin Class Room)

اتاق ها

اتاق ها

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

اتاق دابل هماکلاس(Double Class Room)

اتاق ها

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

اتاق سوئيت هماکلاس (Homa Suite)

اتاق ها

اتاق دوتخته توئین (TWN)

اتاق دوتخته توئین (TWN)

اتاق ها

اتاق دابل (DBL)

اتاق دابل (DBL)

اتاق ها

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

اتاق جونيور سوئيت (Junior Suite Room)

اتاق ها

رویال سوئیت (Royal Suite)

رویال سوئیت (Royal Suite)

اتاق ها

رویال هما کلاس(Royal Homa Class)

رویال هما کلاس(Royal Homa Class)

اتاق ها

شروع اقامت ساعتی از 7 صبح الی 20 می باشد (به مدت 8 ساعت)

اتاق ساعتی تک نفره (از ساعت 7 صبح الی 20 - به مدت 8 ساعت)

اتاق ها

اتاق ساعتی دونفره (از ساعت 7 صبح الی 20 - به مدت 8 ساعت)

اتاق ها

اتاق دوتخته برای یک نفر