اخبار

مجید فخرائی مدیر حسابرسی
0

مجید فخرائی مدیر حسابرسی

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار