اخبار

جلسه و بازدیدکارگروه ارزیابان جایزه  تعالی ملی گردشگری کشوردرهتل هما احمد آباد مشهد
0

جلسه و بازدیدکارگروه ارزیابان جایزه تعالی ملی گردشگری کشوردرهتل هما احمد آباد مشهد

درراستای اصول و مدل تعالی گردشگری کشور و همچنین برنامه استراتژیک گروه هتلهای هما و هتل هما احمد آباد مشهد ,ارزیابان تعالی گردشگری در جلسه ای با حضور مدیر کل  و همچنین سرپرستان هتل هما احمد آباد مشهدبراساس اظهارنامه ارسالی  و همچنین بازدید از  تمامی قسمتهای هتل و مشاهدات عینی مورد ارزیابی قرار دادند.     

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار