اخبار

 بازاریابی دیجیتال در هتل هما تهران برگزار شد
0

بازاریابی دیجیتال در هتل هما تهران برگزار شد

جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال، جلسه هماهنگی و کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با حضور دستجردی مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، خیامیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، حبیبی کرمانی مدیربازاریابی و امور مشتریان گروه هتلهای هما، برخی از دست اندرکاران و اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال،

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار