اخبار

سرپرست هتل هما مشهد معرفی شد
0

سرپرست هتل هما مشهد معرفی شد

مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد. مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد. مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد.مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد.مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد.مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد.مراسم تودیع مدیرکل سابق و سرپرست جدید هتل هما احمدآباد مشهد با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما ، مدیر حراست گروه، مدیر کل هتل هما خیام مشهد و سرپرستان واحدها و قسمتهای هتل هما احمدآباد مشهد در تاریخ بیست و ششم مهر ماه سال 1397 برگزار شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار