پکیج متولدین ماه

اقامت دراتاقهای دو یا سه نفره لوکس تزئین شده همراه با کیک تولد ، لوح تبریک ، بوفه صبحانه و شام در رستوران ایتالیایی .