پکیج اقامت همشهریان مشهدی

اقامت دراتاقهای تزئین شده دو یا سه نفره همراه با شیرینی داخل اتاق ، بوفه صبحانه ، شام دررستوران ایتالیایی .