پکیج کار آموزی ،ورکشاپ

خدمات شامل: اقامت دراتاق دابل یا تریپل به همراه چای،نسکافه ،آب معدنی ،خدمات آموزشی ، پذیرایی عصرانه و ارائه گواهینامه حضور در ورکشاپ