مدیرعامل

نظر به اینکه ممکن است؛ در مواردی لازم بدانید که مستقیماً نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی شکایت‌های خود را به اطلاع این‌جانب برسانید؛ این مسیر ارتباطی برای دسترسی راحت‌تر شما فراهم شده است. به محض دریافت موارد اعلام شده، با فوریت آن را بررسی نموده و به شما بازخورد خواهم داد.

ارتباط مستقیم با مدیرعامل