قوانین و مقررات

قوانین و مقررات  پرداخت هتل شاما موارد زیر است: