مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

news Image

مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

1397/07/23

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.

>