گزارش تصویری از بازدید فنی علی دستجردی، مدیر عامل هگتا و اصغر خیامیان، مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما احمدآباد مشهد

گزارش تصویری از بازدید فنی علی دستجردی، مدیر عامل هگتا و اصغر خیامیان، مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما احمدآباد مشهد

news Image

گزارش تصویری از بازدید فنی علی دستجردی، مدیر عامل هگتا و اصغر خیامیان، مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما احمدآباد مشهد

1397/04/07

گزارش تصویری از بازدید فنی علی دستجردی، مدیر عامل هگتا و اصغر خیامیان، مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما احمدآباد مشهد

>